دوستداران ادبیات عرب

همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی
نویسنده : ابن عامر - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
 

 

 

فراخوان همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی


 
 
درباره حیره (قسمت اول)
نویسنده : ابن عامر - ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٦
 

جغرافیا و تاریخ. حیره در َ27 ْ44 طول شرقى و َ 1 ْ32 عرض شمالى قرار داشت و جزو سواد* عراق و از مداین هفتگانه این کشور در اقلیم سوم بود (رجوع کنید به ادریسى، ج1، ص379؛ حمداللّه مستوفى، ص 40، 44؛ >اطلس جامع جهان تایمز<، نقشه 35). رود کافر (یا حیره)، منشعب از رودخانه فرات، شهر حیره را سیراب مىکرد. این شهر موقعیت جغرافیایى و زیستمحیطى مناسبى داشت، چرا که از یکسو به رود فرات و دریاچهاى که بعدها دریاچه نجف خوانده شد، نزدیک بود و از سویى دیگر، در حاشیه و مرز بیابانهاى شام و جزیرةالعرب قرار داشت (رجوع کنید به امین، ج 11، ص 377؛ نقشه عمومى خاورمیانه). حیره در تاریخ و ادبیات عرب نیز به داشتن آب و هواى سالم، زمینهاى حاصلخیز، باغهاى پرمیوه، و جویبارهاى زیاد شهره و مَثل بود (رجوع کنید به ابنفقیه، ص 262؛ حمزه اصفهانى، ص 97؛ بکرى، 1992، ج 1، ص 360؛ نیز رجوع کنید به مهران، ص 580). ابوعبید بکرى (متوفى 487؛ 1364ـ1371، ج 2، ص 479) نوشته است حیره بهترین آب و هوا و حاصلخیزترین زمین و گواراترین آب را دارد و داراى زمستان سرد و تابستان بسیار گرم است تا حدى که مردم پردههاى منازل خود را از بیم آتش گرفتن بر اثر وزیدن بادهاى گرم برمىدارند.


 
 
خفقان دلتنگی
نویسنده : ابن عامر - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۳
 

نوشتـن را فرامـــــــــوش کـرده ام

دستـم دِل به دِل نوشتـن نمی دهـــــد

کلمــات با مــن غریبگــــــــــــی می کننـد

خَفَقــانِ دلتنگــ ـــی

فضـای اتــاق را آلــــــــــوده کـرده اسـت

فـاصلــ ـــ ـــــ ـــــه

راه نفــــس هایم را مســــدود کـرده اسـت

تنهـــ ــایـی

تیــر را یک راسـت به قلبــــــــــــم نشانـه می گیـرد

و تیـر با شــــــدت تمـام به قلبــم برخـــــــــــــــــــــورد می کنـد

و قلبـم تا ابـــــد در کُمـایِ

جُــــــدایـی

محکــوم به زندگــــــــــی کـردن باقــی می مانــد

و مـــ ـــن

زیــر بـــــاران ایـن تنهــــایـی

زیــر هـِق هـِق چشمــانـی که دلتنـــــ ــــگ اند

شانـه به شانـه ی خـــــدایـی که

با مـــن و دنیــــایم قهــــــــــــر است

بــــی بهـــانه

بـــی تـــو

بـــی غـــــــرور

بـــی عطــر خــوش روزهـــــــایی که گذشـــت

تنهــا با کولـــه بـاری ازخاطــــــــــــرات تلــخ و شیـریـــن گذشتــه

مــرور می کنـم دوستـــــی ها را

قـــدم می زنـم عاشقــــــ ــــــی ها را

در آغـــوش می کِشـم لحظــه های دیــــــدار را

و به ســـــوگ می نشینـم

از امــروز

تمـام روزهـا و شب هـای بــــــــــــــدونِ تــو را

بـــی تـو مــــن تنهـــایَم

و دِلـــم به حــال خــودم می ســــوزد

که بـرای شــــ ــادی بهانــه ای باز نمی یابَــد

بـــی تــو از بـود و نبـود خستـــــــــــــــــــه ام

از تکــرار کلافـــه ام

از تَـــداوم دَمــــادَم نَفــس

که هـر دَمَــش بــی حوصلگــــــــــی و بــی خبــری ست خستـــه ام

بـــی تــو مــــانده ام

چگونــه اشــــک هـایم را از مــــــادرم پنهــان کُنـم

که با نگاهــی به عُمــــــق تنهـــایی ام

پِـــــِـــــــــی می بَـرد ؟!

بـــی تــو مــــانده ام

امـا می دانـــــم

دِل مــن

تا نهـــــایت پَـر پــــــــــــَروازِ تمـام مـرغ عشــق ها

همیـن گونـه

پـــاک و ســـاده و بــــی ریـا

عـــــاشق مـرغ عشــق میشـد و می مـاند

و زیـن پَـس

آشیــانه ی دِل

جز او جــایی بـرای هیـــچ مــرغ عشقـــــــــــــــی نخواهـــد داشــت

بـدون تــا

و بـرای همیشــــ ــــه

 
 
رویت هلال شوال - امسال
نویسنده : ابن عامر - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸
 

امیر حسن زاده*: از نظر نجومی هر ماه قمری با حالتی شروع می شود که ماه نو یا مقارنه ماه و خورشید نامیده می شود. در این حالت، ماه روی خط واصل زمین و خورشید قرار دارد و سطح نورانی ماه دقیقاً در طرفی است که ما نمی توانیم آن را ببینیم. یک یا دو روز بعد، ماه به صورت هلال باریک شامگاهی دیده می شود.
به فاصله زمانی بین دو ماه نو متوالی دوره تناوب هلالی گفته می شود که به طور میانگین برابر 29.53 روز و طول متوسط یک ماه قمری است؛ اما از آن جا که تعداد روزهای هر ماه باید عددی صحیح باشد، هر ماه در تقویم قمری 29 یا 30 روز دارد.
درتقویم هجری قمری قراردادی ماه ها به طور متوالی 29 و 30 روزه در نظر گرفته می شوند؛ اما این روش بیشتر برای بررسی های محاسباتی و تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد. در تقویم هجری قمری مورد استفاده کشورهای اسلامی بر اساس معیارها و ضوابطی 29 یا 30 روزه بودن ماه تعیین می شود و در این صورت ممکن است که چند ماه متوالی 29 یا 30 روزه باشد. طبق محاسبات حداکثر 3 ماه متوالی می تواند 29 روزه و 4 ماه متوالی می تواند 30 روزه باشد.
مطابق حکم شرعی اگر هلال ماه در شامگاه بیست ونهم ماه رویت شود، آن ماه به پایان رسیده و فردای آن، روز اول ماه بعد است؛ ولی اگر هلال ماه در شامگاه روز بیست ونهم رویت نشد، ماه 30 روزه خواهد بود. آن چه در اینجا اهمیت دارد، پیش بینی وضعیت رویت پذیری هلال ماه در روز بیست ونهم و مشاهده آن است.

 


 
 
از دوست نرنجیم ولی...
نویسنده : ابن عامر - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۸
 

امسال مصادف با سالروز تولدم تونستم تقسیم بندی خوبی از اطرافیانم داشته باشم :

1- دوستانی که کما فی السابق تبریک گفتند

2- دوستانی که کما فی السابق تبریک نگفتند

3- دوستانی که به واسطه فیس بوک متوجه تولدم شدند و تبریک گفتند (البته آمار فیس بوک عمدا یا سهوا یک روز غلط بود و متوجه شدم حضرات فیس بوکی روز تولدم رو یادشون نبوده فقط خواستند...!)

4- دوستانی که سالهای قبل تبریک می گفتند اما چون به هر دلیلی امکان تبریک گفتن تولدشون برای من نبود امسال طاقچه بالا گذاشتند و به خیال خودشون دلیلی برا تبریک گفتن نبوده فلذا تلافی کردند !!!

5- دوستانی که من تولدشون رو تبریک نگفته بودم ولی معرفت به خرج دادند!!

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

                          ناز کم کن که در این دشت بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از دوست نرنجیم ولی

                          هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت !!! 

 


 
 
دانلود ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق
نویسنده : ابن عامر - ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢
 

 

 


دانلود ترجمان الاشواق

 للشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی


 
 
تحمیل کتاب الجامع فی تاریخ الادب العربی حنا الفاخوری
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۱
 

نبذة عن الکاتب:
-الأب حنا الفاخوری أدیب ولغوی عربی ومؤرخ لبنانی ولد الأب حنا الفاخوری
سنة 1916 فی زحلة، وکان ذووه قد نزحوا إلیها من قریة مجدلون قرب بعلبک فی أوائل الحرب
العالمیة الأولى، تلقى دروسه الابتدائیة فی زحلة وفی حوش حالا بریّاق.
-سنة 1927 انتقل إلى القدس حیث أنهى دروسه المتوسطة والثانویة، وسنة 1936، وبعدما

أنهى الدراسة الفلسفیة، انضم إلى جمعیة المرسلین البولسیین وانتقل إلى حریصا. کلّف التدریس فی الإکلیریکیة التی أنشأتها الجمعیة البولسیة إذ ذاک، وبدأ منذ تلک الفترة نشاطه الثقافی، فکان یتابع دراسته اللاهوتیة، وفی الوقت عینه یدرّس ویضع الکتب المدرسیة وغیرها من الکتب الأدبیة. - کتـب أکثـر من مئـة کـتاب فی اللغة والأصول والإنشاء والأدب والفلسفـة والدین، واشتـهر فی کتابه "تاریـخ الأدب العربی" الذی ظهرت الطبعة الأولى منه سنـة 1951 وأصبـح مقرونـاً باسمه فی کل أنحـاء العالم العربـی، وترجمـه إلى اللغة الفارسیة سنة 1958 والى اللغة الروسیة سنة 1959. سنة 1958 کتب "تاریخ الفلسفة العربیة" وقد ترجم أیضاً إلى اللغة الفارسیة. - وضع سلاسل مدرسیة عدیدة حول الأدب واللغة، کما حقق فی الکثیر من مؤلفات التراث شارحاً معلّقاً. - محاضر فی جامعات أوروبیة عدة وفی مؤسسات تونسیة ومغربیة. - یحمل أوسمة مختلفة من وطنه لبنان ومن إیران ومن البرازیل.

الجامع فی تاریخ الادب العربی حنا الفاخوری
الرابط للتحمیل : http://araby.moontada.net/t223-topic


 
 
تاریخچه ی فلسطین
نویسنده : ابن عامر - ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٠
 


در دورانهای گذشته، فلسطین را«ارض کنعان» می ‎گفتند؛ زیرا از ابتدای تاریخ، اعراب کنعانی در آنجا زندگی می‏کردند و نام فلسطین، به مناسبت یکی از قبایل کریتی که دوازده قرن پیش از میلاد مسیح در سواحل مدیترانه میان «یافا» و «غزه» رحل اقامت افکنده بودند و بعدها به فلسطینیون معروف شدند، بر این سرزمین نهاده شده است.
فنیقیها که از نژاد سامی بوده و به زبان سامی تکلم می‏کردند، حدود سه هزار سال پیش از میلاد با مهاجرین آموری و کنعانی به نواحی شرق مدیترانه مهاجرت کرده و حوالی شام (کله‏سیری) و اراضی ساحلی مدیترانه مستقر شدند.


 
 
← صفحه بعد